null

Hệ thống ngân hàng

Kỹ thuật

Java,Oracle
.Net, SQL Server

Thời gian
Từ năm 2011 đến nay

null

Hệ thống quản lý mua bán tên miền và hosting

Kỹ thuật

CakePHP framework

Thời gian
Từ năm 2011 đến nay

null

Hệ thống quản lý hóa đơn

Kỹ thuật

Java,Oracle

Thời gian
Từ 03/2015 đến nay

null

Vận hành, bảo trì hệ thống quản lý bán hàng

Kỹ thuật

VB.Net,Oracle

Thời gian
Từ 01/2014 đến 06/2014

null

HTML Coding

Kỹ thuật

HTML,JS,Xử lý ảnh

Thời gian
Từ 04/2015 đến nay

null

Hệ thống CRM

Kỹ thuật

VB.Net,Oracle

Thời gian
Từ 11/2014 đến nay

null

Gói quản lý bán hàng, vận hành và bảo trì

Kỹ thuật

VB.net,SQL Server

Thời gian
Từ 01/2014 đến 06/2014

null

JBOSS FUSE

Kỹ thuật

Java,Oracle

Thời gian
Từ 08/2014 đến 06/2015

null

Phát triển game

Kỹ thuật

2D Cocos,3D Unity

Thời gian
Từ năm 2011 đến nay

image
https://www.runsystem.net/wp-content/themes/imperio/
https://www.runsystem.net/
#1569b3
style1
paged
Loading posts...
/home/kusanagi/runsystem.net/DocumentRoot/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
vi
www.runsystem.net
off
off