null

Công cụ phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô

Kỹ thuật

.Net, SQL Server
Flash

Thời gian
12 tháng

null

Hệ thống ASP bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (hiện đang bảo trì)

Kỹ thuật

PHP, PostgreSQL

Thời gian
12 tháng

null

Chỉnh sửa hệ thống quản lý tồn kho, bán hàng

Kỹ thuật

.Net, SQL Server

Thời gian
03 tháng

null

Công cụ phân tích hình ảnh 3D cho máy kiểm tra

Kỹ thuật

VC++

Thời gian
02 tháng

null

Hệ thống quản lý tồn kho

Kỹ thuật

.Net, SQL Server

Thời gian
06 tháng

null

API tìm kiếm trang web cổng thông tin

Kỹ thuật

Java, MySQL

Thời gian
01 tháng

null

Công cụ quản lý nhập kho

Kỹ thuật

.Net, SQL Server

Thời gian
02 tháng

image
https://www.runsystem.net/wp-content/themes/imperio/
https://www.runsystem.net/
#1569b3
style1
paged
Loading posts...
/home/kusanagi/runsystem.net/DocumentRoot/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
vi
www.runsystem.net
off
off